Farmacotherapie

Dit dossier bevat artikelen met de tag FARMACOTHERAPIE

 • Kan cannabidiol, een stof die van nature in cannabis voorkomt, mensen met psychosegevoeligheid helpen? Onderzoekers hebben goede hoop. Binnenkort start in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht de Canglia-studie om dit grondig uit te zoeken.

  Mensen die psychotische klachten ervaren krijgen vaak medicijnen voorgeschreven die de klachten tegen moeten gaan. Hoewel deze antipsychotica de kans op een volgende psychose aanzienlijk verlagen, leveren de medicijnen niet altijd het juiste effect en zorgen ze bovendien voor een groot aantal bijwerkingen. Er is daarom vraag naar nieuwe antipsychotische medicijnen, en cannabidiol lijkt een veelbelovende kandidaat.

 • Behandeling met antipsychotica bij psychose is gebaseerd op klinische trials naar de effecten en veiligheid van deze middelen. Echter, er is onderzoek dat laat zien dat klinische trials onderhevig zijn aan verschillende vormen van bias. Een van deze vormen is outcome reporting bias, dat wil zeggen dat gepubliceerde resultaten (met name de uitkomstmaten) anders zijn dan wat er oorspronkelijk gepland was. Dat kan komen omdat er een druk is om significante of positieve resultaten te publiceren.

 • Waarom dit onderzoek?

  In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek heeft het placebo effect soms een bijna mythisch karakter. Er doen allerlei veronderstellingen de ronde over waarom dit effect in die mate de interpretatie van het te testen product in de war kan sturen. Een van deze veronderstellingen is dat het aantal mensen per studie dat positief gereageerd heeft op placebo in studies met antidepressiva, zou zijn toegenomen over de tijd. In 2002 was een onderzoek gepubliceerd door Walsh et al. dat had opgemerkt dat dit tussen 1978 en 2000 effectief het geval was geweest. De auteurs vragen zich echter af of deze trend zich ook heeft voortgezet na 2000. Ze willen ze het onderzoek van Walsh herhalen en tegelijkertijd ook uitbreiden met meer recente papers. Hiermee willen ze enerzijds nagaan of ze hetzelfde effect zien, anderzijds vragen ze zich af, als we aannemen dat Walsh et al. correcte analyses hebben uitgevoerd, en zij zouden niet hetzelfde effect terugvinden, wat dan de verklaring zou kunnen zijn.

   

  Hoe werd dit onderzocht?

  De auteurs hebben een systematisch overzicht van de tussen 1978 en 2015 uitgevoerde dubbelblinde gerandomiseerde studies met antidepressiva gemaakt en geanalyseerd. Ze hebben zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde studies geïncludeerd. Voor de eerste vraag hebben ze zich gefocust op studies die de follow-up tussen 4 en 12 weken in kaart hebben gebracht. Met betrekking tot de tweede vraag, zijn ze verschillende parameters nagegaan die het verschil in placebo responders over tijd zou kunnen beïnvloeden.

   

  Wat zijn de resultaten?

  De uiteindelijke studie behandelt de resultaten van 252 studies. Een uitgebreide meta-analyse toont een kantelpunt in de proportie van gerapporteerde placebo-responders in 1991. Volgens de auteurs kan dit passen bij de oorspronkelijke bevindingen van Walsh et al. . Vermoedelijk werd de trend die Walsh registreerde tussen 1978 en 2000 gekleurd door de studies uitgevoerd tussen 1978 en 1991. Bij het evalueren van de data na 1991, bleek het aandeel placebo-responders per studie constant over de tijd tot 2015. Er werden geen andere kantelmomenten gevonden.

  Over alle studies heen, hadden studies die over een langere tijd liepen of studies met een multicenter-design een hogere proportie placebo-responders. Het jaar waarin de studie werd uitgevoerd, bleek uiteindelijk over het verloop van 1978 tot 2015 geen belangrijke voorspeller, wat tegen de Walsh-studie spreekt. Bij het uitsluiten van de studies na 2000, vonden de auteurs hetzelfde resultaat als Walsh et al. . Bij het nagaan welke parameters het aantal placebo-responders per studie hadden doen toenemen, bleken het aantal betrokken studie-centers, het doseringsschema, de duur van de studie en het aantal patiënten een rol te spelen in dit effect. Studies die dosisveranderingen minimaliseren en met kleinere samples werken, rapporteren een lagere placebo-respons. Het verloop van de placebo-respons ratio over tijd blijken het gevolg van een toename van multicenter studies die langer duren sinds 1990, bovendien gebruiken studies sinds 2000 vaker 1 vooropgestelde “optimale” referentiedosis die onveranderd blijft doorheen de studie.

   

  De onderliggende boodschap

  Hoewel tijden veranderen, geldt dat niet voor alles. Sinds 1991 is het aantal gerapporteerde placebo-responders per studie constant gebleven. Doordat de auteurs erin geslaagd zijn ook het resultaat van Walsh et al. (75 studies) te repliceren op basis van 252 studies (in totaal 26 323 participanten) en verder te onderzoeken, geeft dat ons meer en betrouwbare informatie over de eerste studie van Walsh. Het is waarschijnlijk effectief zo dat tussen 1978 en 1991 het aandeel aan placebo-responders toegenomen is. Anderzijds laat dit nu ook toe de belangrijke factoren te identificeren die tot dat effect geleid hebben. Het is geruststellend te weten dat dit effect verklaard wordt door methodologische factoren. Dat laat ook toe toekomstige studies in functie van deze effecten uit te tekenen, of deze effecten in kaart te brengen. Dat is dan ook het voorstel van de auteurs: nadenken over nieuwe studie paradigma’s om het signaal van antidepressiva te onderscheiden van de “ruis” van placebo. Dit is dan weer belangrijk om de effectiviteit van het geteste product beter te kunnen evalueren en uiteindelijk de patiënt te kunnen helpen. De auteurs schatten op basis van deze uitgebreide dataset dat de gemiddelde placebo-respons op ongeveer 35-40% per studie ligt, wat nog steeds veel is en efficiënte de ontwikkeling van nieuwe medicijnen soms in de weg staat … maar het neemt niet toe over tijd.

   

  Referenties:

  Furukawa TA, Cipriani A, Atkinson LZ, et al. Placebo response rates in antidepressant trials: a systematic review of published and unpublished double-blind randomised controlled studies. The Lancet Psychiatry. 2016;3(11):1059–1066. doi:10.1016/S2215-0366(16)30307-8

  Walsh BT, Seidman SN, Sysko R, Gould M. Placebo response in studies of major depression: variable, substantial, and growing. JAMA. 2002;287(14):1840–7.

   

 • In het Volkskrant magazine van 20 mei stond een artikel van Francisca Kramer. Kramer is journaliste, student psychologie, gescheiden vrouw en, naar eigen zeggen, iemand die op de rand van een depressie balanceert. Althans dat veronderstelt zij sinds zij tijdens haar studie het vak angst en stemming volgde. Zij somt in haar artikel 6 conclusies op om een depressie buiten de deur te houden. Zij is tot deze conclusies gekomen na het afronden van het derdejaars vak.

  Op zich is haar stuk inhoudelijk vrij aardig totdat mevrouw Kramer het over antidepressiva gaat hebben. Uiteraard wordt de hetze van Peter Gøtzsche weer aangehaald als zijnde een waarheid. Kramer nuanceert nog wel door aan te geven dat antidepressiva bij ernstige depressies wél een effect hebben maar ze gaat de mist in als ze klakkeloos mee gaat in de gedachte dat antidepressiva verslavend zijn. Hoe komt het toch dat dit duveltje telkens weer uit zijn doosje komt?

 • De antidepressiva liggen onder vuur. Mede aangewakkerd door het boek “Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning” van Peter Gøtsche is de aandacht in het publieke debat gevestigd geraakt op het grote aantallen mensen die antidepressiva gebruiken. Naar schatting gebruikten in het afgelopen jaar meer dan een miljoen Nederlanders ten minste een keer een antidepressivum (Remie, 2017). Daarnaast wordt antidepressivagebruik ondertussen met enige regelmaat onderzocht bij moordzaken, de zogenaamde Prozac killings (Thijssen and Effting, 2017).

 • Recent zijn twee meta-analyses over de effectiviteit van ketamine voor de behandeling van depressie verschenen. Han et al. (2016) publiceerden een artikel in Neuropsychiatric Disease and Treatment en Kishimoto et al. (2016) publiceerden hun meta-analyse in Psychological Medicine (1, 2) . Hier zullen beide meta-analyses met elkaar vergeleken worden, en zullen de implicaties van de uitkomsten beschouwd worden. Het feit dat kort na elkaar twee meta-analyses over dit onderwerp verschenen zijn, onderstreept dat het onderzoek naar ketamine voor depressie in omvang, kwaliteit en zeggingskracht toeneemt. Een anestheticum – met eveneens een staat van dienst als partydrug - dat in staat is om snel en grondig depressieve symptomen te doen afnemen, fascineert.

 • Woensdag 5 april op het Voorjaarscongres van de NVvP was de launch van het boekje Acute Psychiatrie. Initiatiefnemer De Jonge Psychiater is trots om het boekje Acute Psychiatrie te mogen voorstellen (in samenwerking met de NVvP en SKMS).

  Het boekje, want zakformaat, was direct te koop en de volledige stock was er op 1 uur door!! Nu dus alleen nog te verkrijgen via Van Zuiden

   

  Omslagtekst:

  Het boekje Acute psychiatrie bevat informatie over acute presentaties van psychiatrische ziektebeelden en bestaat uit standaarden per onderwerp. De redactie heeft geprobeerd de onderwerpen zo te kiezen dat zij een reflectie vormen van presentaties van acute psychiatrische beelden die vooral door aios psychiatrie, psychiaters, de huisarts, artsen op de spoedeisende hulp en medewerkers van een crisisdienst worden gezien. Het doel van het boekje Acute psychiatrie is het geven van beknopte en concrete informatie met gestandaardiseerde handvatten die breed en zo objectief mogelijk toepasbaar zijn. Elke standaard is zo veel mogelijk geschreven in hetzelfde format.

 • Antipsychotica en vooral haloperidol worden vaak gebruikt om een delier tegen te gaan. Een delier komt ook vaak voor tijdens de laatste (palliatieve) levensfase, soms tot wel 40%. In de praktijk worden antipsychotica ook dan ingezet, ook al zijn ze daar niet goed voor onderzocht. In de huidige richtlijn delier bij volwassenen (2014) staat er nog niets over de behandeling van delier in bij patiënten tijdens de palliatieve fase.

 • Het gebruik van psychofarmaca is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiaal falen. Een causaal verband is moeilijk aan te tonen maar de verhoogde associatie zorgt voor een vermoeden van psychofarmaca geïnduceerde veranderingen in hartritme. Sterker, de invloed op het hartritme, meer bepaald het QT interval, is gekend bij vele antipsychotica en antidepressiva. Zelfs bij een lage verhoging van het absoluut risico op cardiaal falen blijft dit een aandachtspunt gezien een groot deel van de bevolking psychofarmaca inneemt. Zeker in subgroepen van patiënten met reeds verhoogd risico, denk aan hartpatiënten, geriatrische patiënten en bij polyfarmacie, kunnen psychofarmaca het individueel absoluut risico sterk verhogen. Aan de andere kant is er ook een verhoogd risico op suïcide bij bepaalde psychiatrische ziektebeelden wanneer er geen behandeling wordt uitgevoerd. Een moeilijke klinische balans bij de individuele patiënt. Gelukkig werd er in Denemarken een poging ondernomen door cardiologen (Danish Society of Cardiology) en psychiaters (Danish Psychiatric Society) om een klinische richtlijn uit te werken omtrent dit thema.

 • Depressie onder jongeren is nog steeds een vaak te weinig herkend en te weinig behandeld probleem. Waarschijnlijk komt dit door de toch vaak wat atypische presentatie. Somberheid staat lang niet altijd op de voorgrond en wordt regelmatig overschaduwd door prikkelbaarheid, agressief gedrag en schoolweigering. Toch is depressie onder jongeren niet zeldzaam. Onder basisschoolkinderen wordt de prevalentie geschat op 2-8% en bij jongeren op de middelbare school is dit 5-6%. De gevolgen zijn soms ernstig, zoals sociale isolatie en zelfmoord. Na het Depressie gala in 2015 is er door VWS meer geld vrij gemaakt voor het opsporen en effectief behandelen van depressie onder jongeren.

 • Wat is dexmedetomidine?

  Dexmedetomidine, gemakshalve ‘Dexmed’ genoemd door veel intensivisten, is een zeer selectieve α2-adrenoreceptoragonist die snel aan populariteit wint op de IC en de OK. Het werkt als anxiolyticum, sedativum en pijnstiller, met minimale respiratoire depressie als groot voordeel ten opzichte van andere middelen zoals opioïden. Het wordt steeds vaker gebruikt voor sedatie van geïntubeerde patiënten op de IC. Dexmedetomidine is acht keer meer selectief voor de α2-receptor dan clonidine, en sorteert zijn analgetische en sederende effecten (vooral) door verlaging van noradrenaline in de pons. Naast genoemde eigenschappen zou het ook de natuurlijke slaap verbeteren, in tegenstelling tot andere dempende stoffen zoals benzodiazepines. In dit artikel kun je meer lezen over de eigenschappen van dexmedetomidine.

 • Hoewel katatonie niet meer zo vaak voorkomt als vroeger, vooral door betere behandelmogelijkheden, is het volgens recente literatuur nog steeds een syndroom met een hoge prevalentie (6-38% bij psychiatrische patiënten). Op DJP is er wel vaker over geschreven: lees bijvoorbeeld hier hoe je een patiënt met verdenking katatonie systematisch kunt evalueren met behulp van de veel gebruikte BFCRS.

 • Dit artikel werd geschreven door Melanie Lebbink (Coassistent Psychiatrie) en Lineke Tak

  Waarom dit onderzoek?
  Een kwart van de patiënten met schizofrenie ontwikkelt depressieve klachten. Bijna twee derde (60%) krijgt te maken met negatieve symptomen. Depressieve en negatieve symptomen zijn lastiger medicamenteus te behandelen dan de positieve symptomen van schizofrenie, terwijl patiënten er vaak fors onder lijden. De huidige multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie (2012) adviseert in geval van negatieve symptomen om antidepressiva toe te voegen aan antipsychotica (met mirtazapine als eerste keus), of lamotrigine aan clozapine. Ten aanzien van de behandeling van depressieve symptomen doet de richtlijn geen specifieke aanbevelingen.

 • Op een zomerse avond lees je het boekje Praktische farmacotherapie bij ADHD van Glenn Dumont (klinisch farmacoloog) uit. Het telt, inclusief casuïstiek en bronnen, nauwelijks 100 pagina’s en is daarmee, naast overzichtelijk en toegankelijk, ook uitermate beknopt.

 • Sinds 1 juli is de drie-maandelijkse injectie van paliperidon, Trevicta, beschikbaar op de Nederlandse markt. Eerder rapporteerde DJP over het gunstige effect t.o.v placebo van dit depot (NCBI en artikelselectie). De officiële indicatie luidt: 'onderhoudsbehandeling van schizofrenie bij volwassen patiënten die klinisch stabiel zijn op Xeplion, de éénmaandelijkse paliperidonpalmitaatinjectie'.

   

  Beschikbaarheid van een depot dat eens per kwartaal dient te worden gegeven is mijns inziens een enorm voordeel aangezien vele patiënten met regelmaat te laat komen voor hun maandelijkse injectie (bij kleine vertragingen in toedieningen van driemaandelijkse injecties zullen de schommelingen in plasmaspiegel minder groot zijn dan bij éénmaandelijkse), sommige patiënten (vooral van Noord-Afrikaanse origine) soms langdurig met vakantie gaan en tenslotte de patiëntvriendelijkheid wordt verbeterd (eens per kwartaal is nog altijd drie keer minder vaak een injectie dan eens per maand). Ik vraag me wel af hoe in de praktijk zal worden omgegaan met het criterium dat een patiënt stabiel op de éénmaandelijkse injectie moet zijn. De fabrikant adviseert thans 4 maanden of langer, maar wellicht kan eerder overschakelen naar het driemaandelijkse depot de therapietrouw verder bevorderen. Omrekenfactoren van éénmaandelijks naar driemaandelijks zijn overigens vrij eenvoudig en intuïtief: x 3.5. Ik ben benieuwd wanneer het middel in het land van herkomst van het middel, met name België, zal worden geregistreerd.

   

  Update 02/10/2016 : Beschikbaarheid in Belgie vanaf Januari 2017

   

  De Jonge Psychiater is een onafhankelijke website die voor psychiaters (in opleiding) up-to-date informatie verzorgt op verschillende voor psychiaters interessante gebieden. De Jonge Psychiater wordt niet gesponsord door of heeft belangen bij de fabrikant van dit middel.

 • De glutamaat hypothese en ‘drug repurposing’

  Acetylcysteïne

  Het medicijn acetylcysteïne kennen de meeste psychiaters (in opleiding) waarschijnlijk als antidotum bij een ernstige paracetamolintoxicatie. Daarnaast wordt het als mucolyticum gebruikt in de behandeling van cystische fibrose. Acetylcysteïne wordt echter op dit moment onderzocht voor aandoeningen in het obsessieve-compulsieve spectrum. Bij meerdere aandoeningen in het obsessief-compulsieve spectrum zijn er aanwijzingen voor afwijkingen in het glutamaat systeem met pathologische invloed op de nucleus acccumbens. Er wordt al langer gedacht dat de nucleus accumbens een rol speelt bij zogenaamd ‘reward-seeking behavior’, ofwel beloningsgedrag. N-acetylcysteïne (dat is dezelfde stof als acetylcysteïne) is een antioxidant en een voorloper voor het aminozuur cysteïne, die waarschijnlijk o.a. de extracellulaire concentratie van glutamaat herstelt in de nucleus accumbens. Dit is de reden dat glutamaat beïnvloedende middelen als acetylcysteïne, maar ook ketamine, onderzocht worden bij stoornissen in het obsessieve-compulsieve spectrum.

 • In oktober 2015 stond er een mooie klinische dubbelblinde, multicenter RCT in Molecular Psychiatry (link), een van de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van psychiatrie. In het artikel werd een onderzoek beschreven naar een belangrijke klinische vraag: Hoe lang moet ik doorgaan met de behandeling van bipolaire patiënten met een antipsychoticum na een manische episode? Dit is klinisch relevant omdat er vaak langdurig atypische antipsychotica worden voorgeschreven aan bipolaire manische patiënten met alle gevolgen van dien (metabole en cardiovasculaire complicaties, DM type II, gewichtstoename).

 • Het verhitte debat rond dexamfetamine zal weinigen ontgaan zijn. Dexamfetamine is in de richtlijn ADHD de tweede stap in de medicamenteuze behandeling van ADHD na methylfenidaat. Het werd tot voor kort op grotere of kleinere schaal magistraal bereid. Eurocept heeft het middel geregistreerd en sinds 1 mei mag de magistrale bereiding niet meer door apothekers geleverd worden. Patienten maken hiermee plots hele hoge kosten voor hun vertrouwde behandeling, soms zodanig dat ze hun behandeling moeten staken. 

  Actieve verenigingen zijn in actie gekomen en verzamelen informatie, geven voorlichten en roepen iedereen op hun petitie te tekenen via deze website.

 • Een groot probleem van de antidepressiva die we op dit moment hebben is dat hun effect enkele weken op zich laat wachten en dat lang niet alle patiënten erop reageren [1]. Ketamine zou hierin een oplossing kunnen bieden. Ketamine is een N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptor antagonist die in 1962 op de markt kwam als anestheticum. Sinds enige jaren is duidelijk geworden dat ketamine bij lagere dosering  [IV?] antidepressief zou kunnen werken [2-5]. Joeri Tijdink schreef er in 2014 voor De Jonge Psychiater al een stukje over [6].

 • Het delier kom je als psychiater regelmatig tegen in het ziekenhuis. Afhankelijk van de afdeling varieert de prevalentie tussen de 18 en 37% (NICE richtlijn, 2010). Het delier is geassocieerd met een hoge lijdensdruk voor de patiënt (bijvoorbeeld door angst), hoge kans op opname in een verpleeghuis, hoge financiële kosten en zelfs een verhoogd risico op overlijden. Volgens de richtlijn delier van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn anti-psychotica, dwz haloperidol, de eerste keus medicamenteuze behandeling (Richtlijn delier volwassenen en ouderen, NvvP 2014).

 • Titel: Antipsychotica en acute hartdood: zijn er verschillen tussen individuele middelen? 

  Deze post maakt deel uit van de rubriek "Internationaal Toponderzoek" in het Tijdschrift voor Psychiatrie, in samenwerking met De Jonge Psychiater (pdf versie)

 • Afgelopen 10 februari ging de uitzending van Zembla over de toename van SSRI gebruik in Nederland en de bijwerkingen daarvan. De nadruk lag op de suïcidaliteit die, met name bij jongeren, versterkt wordt. Volgens de cijfers gebruiken momenteel

 • Bij een goed uitgevoerde randomized controlled trial hoort een neutrale placebo-groep; een nulpunt waarmee het effect van de interventie kan vergeleken worden. Maar wat als dat nulpunt niet zo onbeweeglijk is als we denken?

 • De enige manier waarop geneesmiddelen voor psychiatrische stoornissen in het nieuws komen is negatief. Dat is deels terecht omdat er een aantal duidelijke nadelen aan het gebruik van psychofarmaca zitten. Maar de andere kant wordt nauwelijks belicht: de helpende kant van psychofarmaca. Gelukkig is er steeds meer bewijs voor het tegendeel: het gebruik van psychiatrische pillen kan ook helpen. Het is hard nodig dat er tegengeluid komt tegen het ongenuanceerd afserveren van psychofarmaca. Een recente studie bracht meer duidelijkheid in het debat.

 • Voordat een antidepressivum wegens onvoldoende effect wordt stopgezet, moet het eerst adequaat gedoseerd zijn geweest. Om een beter zicht te krijgen op de optimale dosering van SSRIs werd er een meta-analyse uitgevoerd naar de dosis-respons relatie van SSRIs bij depressie. Deze werd in november gepubliceerd in het AJP, en werd ook al kort vermeld in het DJP artikelenoverzicht van november (Jakubovski, Varigonda, Freemantle, Taylor, & Bloch, 2015).

 • Het Placebo effect wordt veelvuldig aangehaald als er wordt gediscussieerd over de meerwaarde en het effect van antidepressiva op patiënten met een ernstige depressie. In de media wordt dat vaak vertaald alsof dat antidepressiva geen effect hebben. Dat is gelukkig geen juiste voorstelling van zaken omdat het placebo effect van antidepressiva erg effectief is vergeleken met geen behandeling. De gedachten aan het slikken van een pil waarvan je denkt dat het een antidepressivum is, is op zichzelf al erg effectief en kan helend werken. Zie hier voor eerdere publicaties over placebo op onze site (Hier en hier). De vraag is of dit effect ook zichtbaar is in het brein. Hierover zijn al enige aanwijzingen in de literatuur (link).

 • In de praktijk wordt wel eens geadviseerd om fluvoxamine toe te voegen aan de behandeling met het tricyclische antidepressivum clomipramine. De reden hiervoor is de serotoninehypothese: toevoeging van fluvoxamine remt meerdere CYP-enzymen, waardoor de clomipraminespiegel duidelijk verschuift naar het serotonerge clomipramine ten nadele van de relatieve noradrenerge metaboliet desmethylclomipramine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8666564). Met meer serotonerge activiteit zou er een grotere klinische effectiviteit bij OCD, angst en depressie kunnen zijn. Maar wat is hiervoor het bewijs? Dit artikel is geschreven door Chiel Ebbelaar, Ellen Letsoin en Christiaan Vinkers

 • Het is lovenswaardig dat alle grote kranten aandacht besteden aan misstanden in de wetenschap, zoals het wegmoffelen van resultaten in een in 2001 uitgevoerd onderzoek naar effect en veiligheid van het antidepressivum paroxetine, recent online gepubliceerd door BMJ . Het maakt echter nogal uit voor de lezer welke invalshoek je als redacteur kiest om dit nieuws te brengen.

 • Op 15 september verscheen er in de Vlaamse krant De Morgen een verslag over het opinieartikel “Should we all take a bit of Lithium?” van de Amerikaanse psychiater Anna Fels in de New York Times, waarin men Lithium aanhaalt als een mogelijke en ondergewaardeerde oplossing voor dementie.

 • Irritable bowel syndrome (IBS) ofwel prikkelbare darm syndroom (PDS) is een aandoening die een hoge geschatte prevalentie heeft: zo’n 10% van de algemene bevolking heeft er last van. De belangrijkste symptomen zijn buikpijn, gasvorming, diarree en verstopping, zoals omschreven in de Rome criteria. Bij iedere PDS patiënt kunnen andere symptomen op de voorgrond staan. Het ontstaan van PDS is multifactorieel en nog niet geheel opgehelderd. Viscerale hypersensitiviteit voor pijnlijke stimuli en veranderingen in centrale verwerking van pijn spelen waarschijnlijk een rol. Daarnaast is er vaker sprake van psychiatrische co-morbiditeit vergeleken met de algemene bevolking. In de DSM-IV wordt PDS geclassificeerd als ongedifferentieerde somatoforme stoornis; in de nieuwe DSM-5 als somatische symptoomstoornis. Kennis over effectieve therapie is belangrijk vanwege de hoge prevalentie en de daaraan gerelateerde kosten voor de maatschappij, zoals hoge gezondheidszorgconsumptie en secundaire kosten, bijvoorbeeld door arbeidsverzuim.